menuankieta

Jak spędzasz wolny czas?

Pokaż wyniki
ankieta konieckalendarium
Środa, 2018-10-24
Imieniny:
Arety, Marty
statystyki
 • Odwiedziło nas: 509956 osób
 • Do końca roku: 68 dni
 • Do wakacji: 245 dni
Logo BIP

WARTO BYĆ DOBRYM - wolontariat

Jesteś tu: » Strona startowa » Pedagog » WARTO BYĆ DOBRYM - wolontariat

„Warto być dobrym”

 

Program szkolnego wolontariatu  realizowany przez pedagoga oraz świetlicę szkolną w ramach roku wolontariatu 2016/2017

 

  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

 nie przez to, kim jest,

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

 

 

 

 

Wstęp

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.  Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.  Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

Cele szczegółowe:

 

 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY   DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 --ŚRODOWISKO SZKOLNE

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
 • Głośne czytanie młodszym kolegom i koleżankom podczas akcji „Poczytaj mi kolego”
 • Praca w bibliotece  i świetlicy szkolnej

--ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne np. Zbieranie nakrętek, paczka dla potrzebujących,
 • Opieka nad pomnikami – kamieniem upamiętniającym śmierć patronki szkoły, cmentarzami – grobem patronki szkoły

 

REALIZOWANE ZADANIA

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas pogadanek nt. „Co to jest wolontariat?”.
 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
 • Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z katechetą.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wymiana doświadczeń. 

  

L. p.

Zadanie do zrealizowania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Zorganizowanie pogadanek przeprowadzanych przez pedagogów na zajęciach z wychowawcą oraz świetlicowych

Październik/listopad

Grażyna Lewińska

Rafał Marciniak

2.

Akcja „Poczytaj mi kolego” dla uczniów klas zerowych

Listopad/grudzień

Magdalena Kaczorowska

Rafał Marciniak

3.

Konkurs plastyczny podczas zajęć świetlicowych, po zajęciach o wolontariacie nt. „Pomocna dłoń”

Listopad/grudzień

Magdalena Kaczorowska

Barbara Rębelińska

4.

Akcja „Szkolna szlachetna paczka”

grudzień

Barbara Rębelińska

Magdalena Kaczorowska

Samorząd Szkolny

5.

Tydzień wolontariatu – szkolna walentynka

luty

Barbara Rębelińska

Magdalena Kaczorowska

Samorząd Szkolny

6.

Przywróćmy dzieciom uśmiech  - zabawy z młodszymi kolegami podczas zajęć świetlicowych oraz w klasach zerowych

maj/czerwiec

Barbara Rębelińska

Magdalena Kaczorowska

 

7.

Zbiórka nakrętek dla dziewczynki na wózku inwalidzkim

Cały rok szkolny

Barbara Rębelińska

 

8.

Szkolna akcja „Podziel się kanapką”

Cały rok szkolny

Barbara Rębelińska

 

9.

Akcja charytatywna „POMÓŻ I TY”- pomoc dzieciom niewidomym i niepełnosprawnym (sprzedaż cegiełek)

Wrzesień

Barbara Rębelińska

 

10.

Akcja charytatywna bożonarodzeniowa i wielkanocna – pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym „SURSUM CORDA”

Grudzień

Kwiecień

Barbara Rębelińska

 

11.

Pomoc rówieśnikom w nauce

Cały rok szkolny

Barbara Rębelińska

Magdalena Kaczorowska

Grażyna Lewińska

Rafał Marciniak

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

 

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariusza uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

-zasada troski o los słabszych

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

 

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

SPOSOBY EWALUACJI

 

 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
 • Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
 • Zdjęcia z imprez.
 • Informacje na stronie internetowej szkoły.
 • Artykuły w gazetce szkolnej
 • Podziękowania od osób i instytucji.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl