Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Projekt ROZWIŃMY SKRZYDŁA

W Szkole Podstawowej im. Z. Grzybowskiej w Straszowie realizowany jest projekt w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020-„Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”.

Gmina Rozprza 1 lutego rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. Dzięki podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gmina otrzymała na realizacji projektu dla szkół, dofinansowanie w wysokości 1.644.105,59 zł.

Realizując projekt, gmina zakupi dla szkół wyposażenie pracowni przedmiotowych  w sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane  z rodzajem prowadzonych zajęć w tym do prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu. Placówki  otrzymają również otrzymać wsparcie  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,  zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

 

Oprócz wyposażenia zostaną zakupione do szkół pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do  prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach wsparcia również nauczyciele szkół biorący udział w projekcie będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, jak również zdobywać nowe kwalifikacje.

 

Artykuły