Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spstraszow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Pokora, e-mail: sp.straszow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6158014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie lub jakiegoś jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie przekroczy  2 miesiący od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie składa się z budynku głównego, w którym użytkowane są piwnice, parter i piętro oraz z połączonej z budynkiem głównym sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej zastosowane są rozwiązania architektoniczne ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym - podjazd dla wózków umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, w tym do węzłów sanitarnych również dostosowanych i właściwie wyposażonych w urządzenia ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z nich. Do budynku głównego dostęp jest utrudniony, ponieważ przed wejściem głównym znajdują się trzystopniowe schody, podobnie jak przy pozostałych dwóch wyjściach ewakuacyjnych. Od wejścia głównego do piwnic, na parter i na piętro prowadzą schody. Ciągi komunikacyjne poziome na parterze i piętrze  są dostępne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak sale lekcyjne i inne pomieszczenia dydaktyczne. Łazienki dostępne dla osób niepełnosprawnych, ale brak w kabinach wyposażenia ułatwiającego korzystanie z urządzeń. W budynku głównym i w sali gimnastycznej dostępna jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń. Osoby niepełnosprawne korzystające z psa asystującego mają dostęp do pomieszczeń w budynku głównym i sali gimnastycznej. W szkole istnieje możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela posługującego się w podstawowym zakresie językiem migowym.