Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Wzorowi uczniowie

SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

KONKURS WZOROWY UCZEŃ

 

CEL KONKURSU:

 • Zachęcenie uczniów do rywalizacji w uzyskiwaniu jak najwyższych ocen w nauce.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas II - VIII do końca I półrocza, od II półrocza każdego roku szkolnego do konkursu przystępują również uczniowie klasy I.
 • Tytuł WZOROWEGO UCZNIA otrzymuje uczeń, któryuzyskał średnią ocen min. 4,5 oraz przestrzega norm i zasad określonych w SYLWETCE WZOROWEGO UCZNIA.
 • Do średniej ocen liczone są oceny ze wszystkich przedmiotów.
 • Tytuł WZOROWEGO UCZNIA przyznawany  jest raz w miesiącu.Nazwiska uczniów, którzy uzyskali tytuł WZOROWEGO UCZNIA są odczytywane podczas apelu szkolnego do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Konkurs trwa od 1.10 - 31.05.
 • Na zakończenie każdego roku szkolnego uczeń, który co miesiąc był WZOROWYM  UCZNIEM, otrzymuje DYPLOM WZOROWEGO UCZNIA.

SYLWETKA WZOROWEGO UCZNIA

1.     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 • uzyskał średnią ocen min. 4,5,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
 • jest przygotowany do zajęć szkolnych ( może być nieprzygotowany trzy razy w półroczu),
 • posiada potrzebne pomoce i przybory szkolne (może zapomnieć trzyrazy w ciągu roku szkolnego),
 • punktualnie przychodzi na zajęcia.

2.     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

 • zgodnie współdziała z rówieśnikami,
 • kulturalnie odnosi się do rówieśników i osób dorosłych ( niewyśmiewa, nie obraża nikogo, nie przezywa),
 • jest prawdomówny,
 • służy pomocą i radą innym,
 •  właściwie reaguje na przejawy przemocy i jej nigdy niestosuje.

3.     Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 • wie, kim był patron naszej szkoły,
 • chętnie uczestniczy w konkursach (jeśli posiada wiedzę i umiejętnościz danego zakresu),
 • swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentuje klasę i szkołępodczas uroczystości, akademii oraz  wszelkiego typu zawodów i konkursów,
 •  podczas wyznaczonych dni uroczystości szkolnych uczeń zobowiązanyjest założyć strój galowy, którym jest biała koszula lub bluzka orazspodnie albo spódnica w ciemnym kolorze.

4.     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • posługuje się poprawną polszczyzną,
 • nigdy nie używa wulgaryzmów.

5.     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (podczaswycieczek, zawodów, konkursów),
 • nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo (konflikty, bójki, przepychanki).

6.     Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 • zawsze przestrzega zasad właściwej pracy podczas lekcji (słuchainnych, zgłasza się, pracuje w ciszy, czeka na swoją kolej),
 • dba o mienie szkoły, szanuje własność cudzą i własną,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • swoim zachowaniem i postawą stanowi wzór godny naśladowania.

7.     Okazywanie szacunku innym osobom.

 • stosuje formy grzecznościowe wobec nauczycieli, pracowników szkołyi rówieśników,
 • z szacunkiem rozmawia z osobami dorosłymi,
 • szanuje wypowiedzi innych osób.

Artykuły