Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE

    Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie od 1 września 2014 roku rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej pt. „ WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE” wg autorskiego programu mgr Grażyny Lewińskiej, która została zgłoszona do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Organ prowadzący szkołę – Gmina Rozprza wyraziła zgodę na realizację innowacji w okresie 2014-2020.  

Edukacja ekologiczna w szkole w Straszowie rozumiana jest jako stały element wychowania rodzinnego, szkolnego i środowiskowego pozwala, by uczniowie poprzez własny przykład uświadamiali dorosłych, w myśl przysłowia „czego się Jaś nauczy, przekaże tacie...”.

Zajęciom przyświeca hasło „Edukacja środowiskowa - pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie. „ (I. Oksińska).

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia w formie zajęć lekcyjnych odbywają się w klasach: Ia, Ib, IVa, IVb. Rekrutacja do wymienionych oddziałów odbyła się na  zasadzie powszechnej dostępności dla uczniów szkoły za pisemną zgodą rodziców.  

Zajęcia prowadzi autorka innowacji mgr Grażyna Lewińska. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami oceniania dla  I i II etapu edukacyjnego określonymi w statucie szkoły.

      Program wychowania proekologicznego ma odrębne ramy dla uczniów młodszych – w I etapie edukacyjnym oraz starszych w II etapie edukacyjnym, we wszystkich klasach przewiduje wycieczki i zajęcia w terenie umożliwiające poznanie najbliższego otoczenia, ukazanie przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska.

Problematyka ekologiczna będzie realizowana poprzez:

-  prowadzenie zajęć dydaktycznych w terenie, w pobliżu szkoły, na wycieczkach, poprzez udział w konkursach plastycznych, fotograficznych oraz zajęcia warsztatowe

 Świadomość ekologiczną podnoszona jest również poprzez:

- coroczny udział  w akcji „ Sprzątanie świata”

- prowadzenie akcji sadzenia drzew i krzewów w obrębie szkoły ( dzięki współpracy z Nadleśnictwem Piotrków – leśnictwem Straszów)

- dokarmianie zwierząt i ptaków w parku przed szkołą,

- zbiórkę makulatury, zużytych baterii  i innych surowców wtórnych, organizowanie konkursów plastycznych, literackich, wiedzy ekologicznej,

- przygotowywanie i udział w uroczystościach związanych z obchodami „Święta Drzewa”, „ Dnia Ochrony Przyrody”, „Dnia Ziemi”.

- urządzanie kącików przyrody i gazetek ściennych promujących tematykę  ekologiczną

- udział uczniów w kampaniach ogłaszanych co rocznie w prasie i Internecie na terenie województwa bądź kraju (nauczyciel dokonuje wyboru akcji, która zostanie wprowadzona w szkole)

Promocja   edukacji  ekologicznej  w  środowisku szkolnym i gminnym realizowana jest poprzez:

- ścisłą współpracę z instytucjami zajmującymi się profesjonalnym działaniem na rzecz ochrony

środowiska - podejmowanie działań proekologicznych wspólnie z organizacjami,

- współpracę z innymi placówkami szkolnymi na terenie szkoły np. międzyszkolne konkursy

- wydawanie gazetki EKOLUDEK, w której zamieszczane będą informacje o działaniach ekologicznych szkoły oraz prace uczniów powstałe na zajęciach wychowania proekologicznego ,

- zamieszczanie informacji o działaniach realizowanych podczas zajęć na szkolnej stronie internetowej oraz stronie gminy.

 

W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia w formie zajęć lekcyjnych odbywają się w klasach: I, IIa, IIb, IV, Va, Vb. Rekrutacja do wymienionych oddziałów odbyła się na  zasadzie powszechnej dostępności dla uczniów szkoły za pisemną zgodą rodziców.  

Zajęcia prowadzi autorka innowacji mgr Grażyna Lewińska (w klasach IIb, IV, Va i Vb) oraz wychowawcy (w kl. I – Z. Imiela , IIa – E. Miłak). Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami oceniania dla  I i II etapu edukacyjnego określonymi w statucie szkoły.

   W  roku szkolnym 2015/16 podczas zajęć wychowania proekologicznego we wszystkich objętych tym przedmiotem  realizowane zostały zaplanowane w programie zagadnienia.

 

Efekty realizacji innowacji w kolejnych latach w plikach na dole strony.

             

Artykuły